Lustfyllt lärande – med fokus på individen

Vad innebär begreppet gymnasial lärling? Hur arbetar Yrkesgymnasiet med motivation och hur skapas ett intresse för de gymnasiegemensamma ämnena såsom svenska engelska och historia? Kan man kombinera praktik och teori på ett lustfyllt sätt och kan man studera vidare på Universitet och Högskola efter avslutad gymnasial lärlingsutbildning? I följande artikel diskuteras och beskrivs Yrkesgymnasiets gymnasiala lärlingsutbildning.

Yrkesgymnasiet är ett lärlingsgymnasium som finns på 10 orter i landet. I Linköping startade vi hösten 2010 och har för andra året i rad en skola med både ettor tvåor och treor som tillsammans utgör våra ca 190 elever. Lärlingskonceptet innebär för eleverna att 50 % av hela utbildningen sker ute på ett företag tillsammans med en erfaren handledare. Denna del av utbildningen kallas APL vilket står för arbetsplatsförlagt lärande, detta är den stora skillnaden mellan en gymnasial lärlingsutbildning och ett traditionellt yrkesprogram.

Sanna Pouramin, rektor på Yrkesgymnasiet i Linköping, ser fördelarna med lärlingskonceptet och yrkesgymnasiets utbildningsform. Elevernas praktiska och sociala färdigheter utvecklas i och med APL på riktiga arbetsplatser tillsammans med handledare och kollegor, allt redan från årskurs ett. En gymnasial lärlingsutbildning ger också eleven möjlighet att skapa och forma sin egen utbildning, säger Sanna och syftar på att eleverna kan påverka sin egen yrkesinriktning, inte bara efter valt program men också i och med val och önskemål av arbetsplats. Sanna fortsätter; ”eleverna väljer själva högskoleförberedande kurser om de vill läsa vidare efter gymnasiet. Inga dörrar stängs för att du väljer att läsa en gymnasial lärlingsutbildning, snarare tvärtom, på Yrkesgymnasiet kan du satsa på din passion samtidigt som du planerar inför framtiden”.

Individuellt lärande är viktigt för motivationen

För att motivera eleverna i alla ämnen och erbjuda en individanpassad studiegång satsar Yrkesgymnasiet på specialpedagogik och eleverna arbetar med såväl iPads som kompensatoriska hjälpmedel. Som ett led i satsningen finns studiestugor där eleverna ges ytterligare möjlighet att anpassa sin studiegång, säger Sanna. Hon fortsätter; ”det finns flera fördelar med att arbeta med specialpedagogiska lösningar såsom studiestugor i den dagliga undervisningen. Den mest centrala fördelen är att studiestugorna fungerar som ett skyddsnät som fångar upp elever innan de halkar efter i ämnen.” Thomas Broberg, Michaela Sveningson och Fredrik Dannsäter jobbar alla som lärare på Yrkesgymnasiet i Linköping och de uppskattar den specialpedagogiska satsningen på skolan som främjar individuellt lärande. Thomas som arbetar som lärare för bygg- och anläggningsprogrammet berättar om de olika sätt som Yrkesgymnasiet jobbar med studiestugor; ”i vissa fall kan studiestugorna skrivas in i elevernas individuella scheman men annars är de öppna för alla elever.”  Lärarna poängterar studiestugornas värde eftersom de ökar motivationen till lärande och samtidigt skapar lika förutsättningar för alla elever på skolan. Studiestugorna på Yrkesgymnasiet är alltid bemannade av såväl lärare som specialpedagog. Fredrik Dannsäter är legitimerad lärare i engelska och historia och han menar att studiestugorna ger honom en fantastisk möjlighet att individuellt hjälpa eleverna. Han säger att studiestugorna ger de elever som inte uppskattar helgruppsforum en chans att komma till sin rätt i en mindre grupp.  Michaela Sveningson legitimerad lärare i svenska och svenska som andraspråk lyfter fram lärarens viktiga roll i arbetet med specialpedagogik och kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. Hon understryker vikten av beröm och positiv förstärkning, inte bara när det gäller omotiverade elever utan alla elever. Michaela menar också att pedagogens uppgift är att individuellt fånga upp elevers goda kvaliteter och lyfta dessa som ett led i att stärka självkänslan och öka tron på elevens egen förmåga.

Den gymnasiala lärlingsutbildning som erbjuds på Yrkesgymnasiet i Linköping ger eleverna en tro på sin egen förmåga samt förutsättningar för ett lustfyllt ärande inom skolans alla ämnen. Som avslutning säger Sanna; med en god värdegrund, förutsättningar och motivation för det egna lärandet samt ett jämlikt arbetsklimat tror vi att våra elever har alla förutsättningar att komma dit de vill – både i sina studier och i arbetslivet.